ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 40

"1. Συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς
και εκτελούνται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού ή του εποπτευόμενου από τον Υπουργό Πο−
λιτισμού και Τουρισμού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ≪Ταμείο
Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογι−
κών Έργων≫ (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων εργαζομένων
που απασχολούνται με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα
και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ως
επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι τεχνίτες
σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατά−
στασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών
χώρων, μνημείων και έργων τέχνης, ή είναι απόφοιτοι
του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων,
απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαί−
νουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας
της απασχόλησης. Για τον υπολογισμό της χρονικής
διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, απασχόληση των ανωτέρω ερ−
γαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε..
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου
δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 5 του
π.δ. 164/2004.
3. Οι περιορισμοί του π.δ. 164/2004 και της παραγρά−
φου 1 του παρόντος δεν ισχύουν στις περιπτώσεις εκτέ−
λεσης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται
ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς για την απα−
σχόληση των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. με την ίδια ή παρεμ−
φερή ειδικότητα στο ίδιο ή σε διαφορετικό έργο.__"

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon N4049_FEK_35A_23_02_2012_new1.doc765.5 KB
Νομοθεσία: