Προκήρυξη θέσεων εργασίας 13/5/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής Δαφνίου» με κωδικό ΟΠΣ 327067 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»(συνεχιζόμενο)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%94%C...