Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παντοκράτορος Χριστού Λίνια Χλωμού Κέρκυρας» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23906

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Ιακώβου του Πέρσου Παλιάς Περίθειας Κέρκυρας» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23905

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου <<Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτη Παλιών Σινιών Κέρκυρας>> ενταγμένου στο ΕΣΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23902