Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 24-27/01/2011

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
- Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» (Μεγάλο Έργο και Συνεχιζόµενο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9198%CE%93-%CE%9C8
- Προκήρυξη πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου για την ενταγµένη στο Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013" Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΘΕ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ» (Μεγάλο Έργο και Συνεχιζόμενο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9198%CE%93-%CE%98%CE%9E
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%93-%CE%992