ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/01/2023 - Κως

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών, επιχρισμάτων ξυλόγλυπτου τέμπλου και λίθινων στοιχείων του Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση Επτά Βήματα στην Κω», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «Sub. 1.33 Αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη, στη Θέση Επτά Βήματα στην Πόλη της Κω» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161451

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D8646%CE%9D%CE%9A%CE%9F...