ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/07/2023 - Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων, Αθήνα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ανάκληση διαδικασιών προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού του υποέργου 1 «Στερέωση Αποκατάσταση και Συντήρηση Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Αθηνών» της ενταγμένης στο ΕΠ Αττική 2014-2020 της πράξης με τίτλο «Στερέωση – Αποκατάσταση και Συντήρηση Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ 5010857, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%9E94653%CE%A04-%CE%A1%CE%9D%...