ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 22/02/2023- Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου, Άγιος Ευστράτιος Λέσβου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΔΑ: 9ΞΟΟ4653Π4-Κ7Φ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158543.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E%CE%9F%CE%9F4653%CE%A04-%CE...