Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR - Conservation of Athens antiquities with Laser and Lidar technologies Open to Science and public»

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: 1) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), 2) Raymetrics Α.Ε

Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR
To CALLOS, έργο σύμπραξης των ΕΦΑΠΑ, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και Raymetrics Α.Ε., θα δημιουργήσει ένα Ανοικτό Εργαστήριο Συντήρησης με κομβικό ρόλο για την ΕΦΑΠΑ με σκοπό την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαγνωστικής, τεκμηρίωσης και συντήρησης αρχαιολογικών υλικών, βασιζόμενες σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικής και λέιζερ και στον σχεδιασμό ειδικού αποθετηρίου. Πεδίο δράσης του CALLOS είναι τα εμβληματικά αρχαιολογικά μνημεία της πόλης και θα λειτουργήσει διεπιστημονικά, σε πλαίσιο ανοικτότητας προς ερευνητές και ευρύ κοινό.

Conservation of Athens antiquities with Laser and Lidar technologies Open to Science and public»
CALLOS, a joint project of EACA, IESL-FORTH and Raymetrics SA, will create an Open Conservation Laboratory with a key role for EACA in order to apply innovative methods of diagnostics, documentation and conservation of archaeological materials, based on advanced techniques and laser and the design of a special repository. CALLOS scope of action are the emblematic archeological monuments of Athens and will operate interdisciplinary, in a context of openness to researchers and the general public.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon CALLOS1.32 MB