ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 20/09/2021-Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείου Τήλου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Έκθεση Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου Τήλου» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείου Τήλου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007721, που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από της Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%A044653%CE%A04-99%...