Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»- Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 παρατείνεται έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Πολιτιστικών αγαθών, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας κατ΄ ελάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πα.Δ.Α. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2800 € ανά φοιτητή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.master-conservation.uniwa.gr, ή επικοινωνώντας στο E-mail gram-master-conservation@uniwa.gr.

Ανακοινώσεις: