Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Tο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019, και για πρώτη φορά, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (Conservation of Cultural Heritage) (Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι:

Εξάμηνα: 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 90
Πού απευθύνεται: Σε πτυχιούχους Τμημάτων Συντήρησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Παρακολουθούντες μεταπτυχιακοί φοιτητές: 20
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Τόπος μαθημάτων: Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας
Έναρξη Μαθημάτων: Φεβρουάριος 2017
Δίδακτρα: 3200 €


Αντικείμενο και Σκοπός

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχος του Προγράμματος είναι:
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις με βάση τις αρχές που διέπουν τη Συντήρηση και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διερευνώντας ταυτόχρονα τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον των εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού.

Με βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος, την διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς προσφέρεται ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να έχει τέτοια δομή, ώστε να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας το επαγγελματικό τους προφίλ, ή εάν στοχεύουν στον Ακαδημαϊκό χώρο να στελεχώνουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (βάσει παρουσιολογίου). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία , την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.


Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δομείται ως εξής:

α) το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών,
β) το πρώτο εξάμηνο έχει υποχρεωτικά μαθήματα,
γ) το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα,

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η ποία υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα πιστωτικές μονάδες – ECTS.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Α.Ε.Ι., Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148).

Διδασκαλία
Τη διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα και συντονίζουν καθηγητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν επίσης μέλη Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148).
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια.

Ανακοινώσεις: