Εκπαίδευση συντήρησης και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ευρώπη (ENCORE-2003)