Άδεια ανάληψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου (Ν_2557/1997 & Ν_4152/2013)

Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 σχετικά με την άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου αντικαταστάθηκε από την υποπαράγραφο Ε7 του N 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/ 09-05-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".

Περίληψη του κειμένου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.