Καθορισμός προβληματικών περιοχών (2085-1992)

Ορισμός παραμεθόριων περιοχών. Περίληψη του κειμένου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Νόμος Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (3328-2005)

Αυτός είναι ο νόμος ίδρυσης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).
Περίληψη του νόμου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Νομοθεσία: 

Aναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (7239-2002)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Περίληψη της πρότασης θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Εγγραφή νέου μέλους/ετήσια συνδρομή για υφιστάμενα μέλη

Προϋποθέσεις
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων / Σχολών Συντήρησης Aρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής ή Ισότιμων Τμημάτων / Σχολών της Αλλοδαπής αναγνωρισμένων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Αίτηση
Η αίτηση εγγραφής χορηγείται από το Σύλλογο και επισυνάπτεται στα συνημμένα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και Ισοτιμία ή Αντιστοιχία από την αρμόδια υπηρεσία (όπως ΔΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ, ΔΟΑΤΑΠ*).

Ταυτότητα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συστήθηκε το 1995 από τους πρώτους απόφοιτους του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 680 μέλη τα οποία αποτελούν αποκλειστικά πτυχιούχοι τριτοβάθμιων σχολών συντήρησης της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού.

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed