Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/04/2014

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων στο Αχίλλειο» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠ.ΠΟ Α. με κωδικό MIS 364913 και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα".

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/04/2014

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ενταγμένη στο «Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 Πράξη «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως τις 31-05-2014, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/04/2014

7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΓΙΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%972%CE%93-%CE%9B%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09-10/04/2014

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε. Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%94%CE%93-%CE...

Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/04/2014

ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ορθή επανάληψη ως προς το θέμα της αριθμ. 1454/1-4-2014 ανακοίνωσης προκήρυξης για την πρόσληψη ενόε ΤΕ συντηρητή και ενός ΔΕ τεχνικού συντήρησης αρχαιοττητων και έργων τέχνης
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%A5%CE%93-%CE...

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 04/04/2014

ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 02/04/2014

17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 2013», με τίτλο «Συντήρηση τοιχογραφιών και δαπέδου Ιερού Ναού Κοίμησης θεοτόκου Αιανής Π.Ε. Κοζάνης», της 17ης Ε.Β.Α..
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%970%CE%93-26%CE%A0

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 01/04/2014

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού,για τις ανάγκες του έργου «Εργασίες ανάδειξης επιλεγμένων τμημάτων Νέου Φρουρίου και περιμετρικού τείχους παλαιάς πόλης Κέρκυρας»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%97%CE%93-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/03/2014

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Πράξης «Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92%CE%99%CE%9E9%CE%93-%CE%A6%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 27/03/2014

9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού 1 ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο έργο Συντήρηση εντοίχιου διακόσμου και αρχιτεκτονικών γλυπτών και δαπέδων της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=195684

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου